ગામીત આરાધના ગીતે

Downloads: 
  • File icon ગામીત આરાધના ગીતે
    Download View301.61 KB
  • File icon ગામીત ગીતાહા ચોપડી
    Download View8.62 MB

એંહેંકોન તે તુમા ખુબૂજ રીતે આરાધના કોઅય હોકતેહેં; એન પોરમેહરાલ ખુશ કોઅય હોકતેહેં. એન પોરમેહરાલ માન મહિમા દિ હોકતેંહેં. પેન તુમા યી વેબસાઈટવોય ગામીત આરાધના ગીતેં ડાઉનલોડ કોઅઈન વાચી હોકાહા એન બીજાહાન હોગેં યા વીશે જાણકારી દાહા; ઈં યાજ હાટી કા પોરમેહરા નાંવ ઊંચા ઓઅય.

primary play guitar.560x420.jpg