ગામીત આરાધના ગીતે

એંહેંકોન તે તુમા ખુબૂજ રીતે આરાધના કોઅય હોકતેહેં; એન પોરમેહરાલ ખુશ કોઅય હોકતેહેં. એન પોરમેહરાલ માન મહિમા દિ હોકતેંહેં. પેન તુમા યી વેબસાઈટવોય ગામીત આરાધના ગીતેં ડાઉનલોડ કોઅઈન વાચી હોકાહા એન બીજાહાન હોગેં યા વીશે જાણકારી દાહા; ઈં યાજ હાટી કા પોરમેહરા નાંવ ઊંચા ઓઅય.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.