ગામીત વાચના બાઈબલા ગોઠ્યો

ઈહીં ગામીત ભાષા બાઈબલ માંઅને કાહાન્યો હેય; જ્યો પોરમેહરા વચનામાંઅરે લેવામાંય  યેનહયો, ત્યો તુમા ઈંહીરે મોફાત માંય ડાઉનલોડ કોઅય હોકાહા. એન યા વીશે બીજાહાન બી આખજા. ધન્યવાદ.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.