ગામીત વાચના બાઈબલા ગોઠ્યો

Downloads: 
 • File icon ગામીત કાહાની 3
  Download View181.26 KB
 • File icon ગામીત કાહાની 4
  Download View155.95 KB
 • File icon ગામીત કાહાની 2
  Download View365.66 KB
 • File icon ગામીત કાહાની 1
  Download View365.75 KB

ઈહીં ગામીત ભાષા બાઈબલ માંઅને કાહાન્યો હેય; જ્યો પોરમેહરા વચનામાંઅરે લેવામાંય  યેનહયો, ત્યો તુમા ઈંહીરે મોફાત માંય ડાઉનલોડ કોઅય હોકાહા. એન યા વીશે બીજાહાન બી આખજા. ધન્યવાદ.

Primary_Bible_Read_560x420 copy.jpg