ગામીત એન્ડ્રોઈટ બાઈબલ

Downloads: 
  • File icon ગામીત એન્ડ્રોઈટ બાઈબલ એપ
    Download2.43 MB

આમાહાંય આપહે ગામીત ભાષામાંય મોબાઈલ એપ બાયબલ બોનાવ્યોહો. ત્યા તુમા હારકોંય વાપાર કોઅહા ઓહડી આમહેં આશા હેય.