ગામીત સંંદેશ

તુમેહેં હાટી ગામીત ભાષામાંય ઈસુવા હારી ગોઠીવિશે સંદેશ ઈહીં તીયાર હેય.