ગામીત સમૂહ વેબસાઈટ   

      ગામીત ભાષા સમૂહ વેબસાઈટ માંય તુમહેં સ્વાગત હેય. આમહેં વેબસાઈટ વોઅય ગામીત એન અંગ્રેજી ભાષા હેય. આમેહેં વેબસાઈટમાંય ગામીત બાયબલ,બાયબલ એપ, વોનાના સ્તુતી આરાધના ગીતેં, લોખલેં આરાધના ગીતેં,બાયબલા સંદેશ,આપહે સમાજાબારામાંયા એન મીટીંગાબારામાંય હેય.આમહેં આશા હેયે કા ઈ ગામીત વેબસાઈટ પ્રભુવા વચન તુમેહેં મોનામાંય વોનાના,વાચના એન ડાઉનલોડ કોરાં હાટી યોક હારો જાગો હેય.     

welcome Image