ગામીત વોનાના બાઈબલા ગોઠ્યો

ઈહીં ગામીત ભાષા બાઈબલ માંઅને કાહાન્યો હેય; જ્યો પોરમેહરા વચનામાંઅરે લેવામાંય  યેનહયો, ત્યો તુમા ઈંહીરે મોફાત માંય ડાઉનલોડ કોઅય હોકાહા. એન યા વીશે બીજાહાન બી આખજા. ધન્યવાદ.